Allmänna Villkor

Information

Vi förbehåller oss för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i vårt sortiment förekommande artiklar och tjänster. Alla bilder som finns är bara illustrationer.

Beställning & Betalning

Alla beställningar sker via Internet. Vi kan ta imot beställningar på telefon men då faktureras kunden via mail och ordern behandlas vid betald faktura. Vi accepterar ej beställningar via ordinarie mail, fax om annat inte har bestämts. Beställning som göres i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att vi lider ekonomisk eller annan skada polisanmäles. Betalning sker via postförskott, förskottsbetalning och inom kort kortbetalning.

Leveranstider

Leveranstiden är normalt 1-6 arbetsdagar. Vid längre leveranstid meddelas kund om detta efter beställning. Vi förbehåller oss rätten att, utan föregående avisering, förändra en order avseende innehåll till likvärdig/bättre vara utan att det påverkar det pris kund fått bekräftat, alternativt stryka ej levererbar vara från order, och då givetvis med prisavdrag för densamma. Önskar kund därefter beställa annan eller nämnda vara är detta att betrakta såsom en ny order. I fall köpare anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av order är det på köparens ansvar att nämnda order avbeställes i enlighet med dessa Köpvillkor innan effektuering av order sker. Delleverans av order sker endast på kunds begäran och medför ytterligare fraktkostnad för kund.


Leveranser

Alla leveranser sker med av oss vald speditör, enligt de leveranssätt vilka presenteras innan slutförande av beställning, vanligtvis Posten, och debiteras enligt denna speditörs gällande prislista enligt den beräkningsgrund denna speditör tillhandahåller. Det är på köparens ansvar att tillse att den adress som uppgivits till oss vid beställningstillfället är korrekt, och att köparen, efter det att vi effektuerat ordern följer upp leveransen hos speditören, samt tillser att leveransen avhämtas/mottages på avhämtningsställe inom skälig tid från avsändandet, vanligtvis nio (9) dagar från avsändandet. Vi kan leverera över hela europa. Fastgear ansvarar ej för eventuella transportskador, kontakta speditör.

Priser

Alla priser som anges på våra sidor bygger på kontant betalning såvida ej annat avtalats. Med kontant betalning avser betalning mot postförskott (dvs betalning vid leverans) alternativt direktbetalning/förskott. Fraktkostnad tillkommer samtliga beställningar, enligt det beräkningssätt som gäller för valt leveranssätt. Vi råder ej över prisförändringar på marknaden, varför priset som gäller vid beställningstillfället även gäller vid leveranstillfället. Produkter utan pris avser "Pris på förfrågan". Det vill säga att produkten är under utveckling och ej finns i butiken, eller att priset varierar beroende på vissa parametrar.

Ej utlöst försändelse

Vid ej utlöst försändelse debiteras frakt tur och retur, postförskottsavgift samt montering och demontering av system i förekommande fall.
Utöver detta uttages en avgift för administration motsvarande 10% av varuvärdet, dock lägst 250:- exkl moms.
Denna avgift avser täcka de kostnader vi haft i samband med effektuering av order, såsom lagerhållning, hantering, packning, återförsel av vara, värdeminskning samt eventuella inkassokostnader.
I fall försändelse ej löses ut inom skälig tid från ankomst avhämtningsställe, vanligtvis inom trettio (30) dagar från ankomst kan Fastgear komma att debitera ytterligare kostnader i form av värdeminskning samt ränta, motsvarande gällande diskonto +20%.

Förändring av order

Kund äger givetvis fram till den punkt order effektuerats rätt att, utan kostnad för denne annat än prisskillnad på vara, förändra sin order, dock med reservation för av kund beställd vara vilken ej lagerföres. Vid ändring av vara på order gäller det pris som är aktuellt vid tillfället för förändringen. Notera att order som redan levererats ut från vårt system av självklara skäl ej kan ändras.

Avbeställning

Avbeställning av order är möjlig utan kostad för kund fram till den tidpunkt ordern effektuerats. Effektuering sker vanligtvis genom att faktura och frakthandlingar skapas. Avbeställning efter det att ordern effektuerats är ej möjlig. Du som kund är i fall vi effektuerat din order i samtliga fall skyldig att mottaga försändelsen. Avbeställning av icke lagervara vilken köpts eller tillverkats speciellt för kund är ej möjlig efter det att vi beställt samma vara från vår leverantör eller tillverkat denna vara själva. Avbeställning är ej giltig förrän bekräftelse härom mottagits från oss.

Ångerrätt

Som privatperson har du enligt Distansavtalslagen, vilken trädde i kraft 2000-06-01, rätt att ångra ett köp inom 14 kalenderdagar, dock lägst 7 arbetsdagar, från mottagandet. För att begära ångerrätt enligt Distansavtalslagen kontaktar du oss så kan vi se om du uppfyller de förutsättningar som krävs för att tillämpa ångerrätten, och i sådana fall uppger de uppgifter vi behöver. Ångerrätt gäller ej vid specialbeställningar eller icke lagervara. Återsändande av vara vilken returneras med hänvisning till Distansavtalslagen sker på kunds bekostnad då Distansavtalslagen ej ger kund rätt att begära återbetalning av kostnader för transport eller annan utförd tjänst. Vara skall återsändas emballerad enligt våra rekommendationer. I fall varor man beställt ej kan nyttjas på därför avsett vis, exempelvis inkompatibilitet, eller i fall då ångerrätt är att anse som förverkad, godkännes ändå i vissa fall återköp. I sådana fall står köparen för samtliga kostnader som uppstår, vanligtvis frakt. I sådana fall innehålles 20% av varuvärdet för att täcka kostnader för hantering av returen.

Tvist

Vid tvist där köparen är privatperson har vi som policy att alltid följa Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer. Tvist mellan två eller flera företag avgöres som regel i domstol.

Force Majeure

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

[lang2]

TERMS OF SERVICE

Information

We reserve for typographical errors, errors in information and errors in specifications on any of our catalog where items and services. All images are just illustrations.

Order & Payment

All orders made via the Internet. We can imot orders by phone but then billed the client via email and the order is processed at the paid invoice. We do not accept orders via regular mail, fax, unless otherwise determined. Orders made in another person's name without his consent, or otherwise as a result we are suffering financial or other harm to the police. Payment is via cash on delivery, prepayment, and shortly card payments.

Delivery times

Delivery time is normally 1-6 days. In the longer delivery time announced customer for this order. We reserve the right, without prior notice, to change an order for content to equal / better to be without prejudice to the price the customer received confirmation, or spread a non-deliverable being of the order, and then of course the price reduction of the same. Wish customer then order another or that product is to be considered as a new order. If buyers believe that delivery is delayed in such a way that he no longer wishes delivery of the order, it is the buyer's responsibility to cancel those orders in accordance with these Conditions before making of orders occurs. Partial delivery of orders occurs only at the request and causes a further delivery cost for customer.


Deliveries

All deliveries are made by us chosen shipper, according to the method of delivery which is presented before the completion of the order, usually item, and will be charged according to the freight forwarder's current price list according to the assessment of this shipper provides. It is the buyer's responsibility to ensure that the address reported to us when ordering is correct, and that the buyer, after we executed the order to follow up the delivery of the freight forwarder, and ensure that the delivery be collected / received on the collection site within a reasonable time from the dispatch, typically nine (9) days of dispatch. We can deliver all over Europe. Fixed Gear is not responsible for any transport damage, contact the shipper.

Prices

All prices listed on our pages based on cash payment unless otherwise agreed. With the cash is for payment on delivery (ie, payment on delivery) or alternatively direct payment / advance. Shipping costs will all orders according to the method of calculation applicable to the selected mode. We advise not of price changes in the market, why the price applicable at the order also applies at the time of delivery. Products without price refers to "price on request". That is to say that the product is under development and not available in the store, or that the price varies depending on certain parameters.

Unclaimed consignment

When not triggered mailing will be charged shipping return, freight charges as well as assembly and disassembly of the system where applicable.
In addition, this taken out an administrative fee of 10% of the trade value, but not less than 250: - excl VAT.
This fee is intended to cover expenses incurred in connection with the making of orders, such as storage, handling, packaging, return of the product, depreciation and any collection fees.
If shipment is not dissolved within a reasonable time from arrival takeout place, usually within thirty (30) days of arrival can Fastgear may charge additional costs in the form of depreciation and interest, equal to the discount rate + 20%.

Change of order

Customer course up to the point orders effected entitled, at no cost to him other than the price difference be, change their orders, with the reservation of a customer ordered product which not kept in stock. When changing to be on the order of the price that is current at the time of the change. Note that the orders already shipped out from our system for obvious reasons can not be changed.

Cancellation

Cancellation of orders is possible without costing the customer until the time order is effected. Effectuating is usually made by the invoice and shipping documents are created. Cancellation after the order is effected is not possible. You, the customer is in case we have effected your order in all cases obliged to receive the shipment. Cancellation of non stock items which have been purchased or manufactured specifically for the customer is not possible after we ordered the same item from our supplier or manufactured that product themselves. Cancellation is not valid until confirmation thereof is received by us.

Dispute

In case of dispute where the buyer is a private individual, our policy is to always follow the National Board (ARN) recommendations. Any dispute between two or more companies is decided that rule in court.

Force majeure

In the event of war, natural disaster, strikes, government decisions, failed deliveries from subcontractors, costly event, and similar events beyond our control which is not reasonably foreseeable, and affects the contractual agreements and pledges from our side, that allows us not keep that agreement / pledge, should constitute the basis that we are released from our obligations to fulfill that contract.